Citation Formats

Bo Da, Junjun Wei, Chengming Li, Jiangwei Liu, Jinlong Liu, Siwu Shao, Yasuo Koide, Xiaolu Yuan. "Thermal stability investigation for Ohmic contact properties of Pt, Au, and Pd electrodes on the same hydrogen-terminated diamond". (2020): https://doi.org/10.1063/5.0008167